A Apacsékszer Webshop honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tudnivalók

Jótállási, kellékszavatossági jegy

Apacs Online Boutique

Ezüst és Piercing

Jótállási, kellékszavatossági jegy

TEAOR-kód: 4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Adószám: 12249350-2-42

MKEH NHH nyilvántartási szám: PR2802

Cégjegyzékszám: 01-09-569730

Fémjel code: „SIL”

Jótállási jegy, kellékszavatossági jegy

Forgalmazó neve és címe:
SILVER STORE Kft. 1089 Budapest Gaál Mózes utca 5-7. Fszt. 10.
E-mail: apacssilverweb@gmail.com

1. SZAVATOSSÁG

1.1. Kellékszavatosság:

1.1.1. Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vásárló kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

1.1.2. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

1.1.3. A Vásárló a fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl a vásárló kellékszavatossági igényét nem tudja érvényesíteni.

1.1.4. A Vásárló a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

1.1.5. Ha a Vásárló a javítást vagy a cserét nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat.

1.1.6. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

1.1.7. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hibaközlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

1.2. Termékszavatosság:

1.2.1. Az ékszer abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a forgalmazó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék átvételének napjától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vevő e jogosultságát elveszti.

1.2.2. Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az Eladóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania. A forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered, pl.: fémjel.

1.2.3. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

1.3. Jótállás:

1.3.1. Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján, illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező jótállást vállal.

1.3.2. A 2021. január 1-től érvényes, a kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendeletre vonatkozó módo­sítások a 270/2020.(VI.I2.) Kormányrendelet alapján a rendeletben előírtak figyelembe vételével a vásárlás tényének igazolásával (kitöltött jótállási jegy vagy számla) az alábbiak szerint történnek.

A jótállás ideje és módja: A kötelező jótállás alá eső termék ára 10.000 Ft - 100.000 Ft közé esik a jótállási idő l év, 100.001Ft - 250.000 Ft közé esik 2 év és ha 250.000 Ft-ot meghaladja 3 év a jótállás időtartama A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása, napjával kezdődik.

1.3.3.Cégünk l0.000 Ft feletti termékre jótállást, alatta szavatosságot vállal a szerződés keretein belül. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Ha a kötelező jótállás alá eső termék javítása meghaladja a 15 napot, akkor köteles a fogyasztót tájékoztatni annak várható időtartamáról. Ha a kötelező jótállás alá eső terméket 30 napon belül nem tudja megjavítani a vállalkozás vagy szerviz, akkor a vállalkozás köteles 8 napon belül kicserélni a terméket. Ha erre nincs lehetőség, köteles visszafizetni a termék megfizetését igazoló okmányon feltüntetett vételárat. Amennyiben a kötelező jótállás alá eső termék a harmadik javítást követően is újból meghibásodik, a vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül cserélni, illetve ha erre nincs lehetőség, a vételárat visszafizetni. A jótállás időtartama a 2021. január l-jét követően vásárolt, kötelező jótállás alá eső termékek esetében meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdődően azzal az idővel, ameddig a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használta. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése, kijavítása esetén a cserélt termékre vagy termékrészre, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A kijavítást vagy kicserélést a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, de a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Ptk. 6:166. §-a szerint a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik, kivéve, ha a termék meghibásodásában a jogosultat terhelő nem szakszerű karbantartás, a kötelezettség elmulasztása (beleértve a ródiumozott és üreges ékszerek használatára vonatkozó használati utasítás figyel­men kívül hagyását), a nem rendeltetésszerű használat (ütés, karcolás, akadás, stb.) vagy a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása (helytelen tárolás, kezelés, rongálás) miatt keletkezett. Továbbá nem tartozik a vállalkozás felelőséggel akkor sem, ha a hiba elemi kár vagy természeti csapás következtében. vagy illetéktelen átalakítás, szakszerűtlen javítás miatt állt elő..

Nem tartozik jótállás alá, ha a hiba, a terméknek a fogyasztó részére való átadását követően lépett fel. A szavatossági felelősség alól mentesül a vállalkozás ha a hibát a vásárló a szerződéskötés időpontjában ismerte. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor, a szavatossági és jótállási igények intézésekor köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás átvételi elismervény átadására köteles.

1.3.4. Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

1.3.5. Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a Vásárló kérheti az ékszer cseréjét, vagy javítását. Amennyiben az Eladónak nem áll módjában a termék cseréje – készlethiány vagy egyéb ok miatt –, a Vásárló a javítást vagy az árleszállítást igényelheti, illetve a vételár visszatérítését abban az esetben, ha sem ékszer cseréjére, sem a javításra, sem árleszállításra nincs lehetőség.

1.3.6. Amennyiben a Vásárló az ékszer meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, az Eladó köteles a termékeket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

1.3.7. A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási bejelentéshez kérjük, használja a http://www.apacsekszer.hu oldalt vagy az apacssilver@gmail.com e-mail címet vagy a +36 70 388 87 85 telefonszámot.

1.4. Egyéb feltételek:

1.4.1. Az online áruházban feltüntetett fotókon található dekorációk nem képezik a szerződés tárgyát, kizárólag a megnevezésben és a leírásban feltüntetett termék.

Útmutató ékszereink viselésére, kezelésére és ápolására

Ékszereink rendszeres ápolásával megőrizhetjük eredeti fényüket, hogy még sokáig örömünket leljük bennük. Összegyűjtöttünk néhány tanácsot, hogy hogyan viselje, ápolja és kezelje őket.

1. Ékszerviselés

Lehetőség szerint az ékszereket ne viseljük a ház, illetve kert körüli munkákhoz, sportolásnál, zuhanyzáskor, szaunázáskor és alváskor. A tisztítószerek és az izzadság ugyanis hosszú távon károsítják az ékszerek felületét. Az ütések, nyomások pedig mély horpadásokhoz és karcolásokhoz vezethetnek, amelyeket többnyire javítani sem lehet. Az arany és ezüst ékszerek könnyen elveszítik a színüket például akkor, ha úszás közben viseljük őket. A klóros és a sós víz ugyanis károsítja az ékszereket, sőt az érzékeny drágaköveket még tönkre is teheti. Különleges figyelemmel kell eljárni a gyöngysorok esetében, mivel ha a szál nedves lesz, utána már nem tud tökéletesen megszáradni. A következmény pedig a legtöbb esetben az, hogy a gyöngy magja belülről kezd tönkremenni. Az ékszerek érzékenyen reagálnak a kozmetikai szerekre. Óvja meg ékszereit a gőztől, a zsíroktól és olajoktól is!

2. Arany és ezüst ékszerek

A leghelyesebben akkor járunk el, ha ékszereinkről az izzadságot és a koszt az anyagának megfelelő tisztítószerrel (arany-, illetve ezüsttisztító folyadékkal vagy kendővel) távolítjuk el. Fontos, hogy az ékszert ne érje egyéb kémiai anyag (fogkrém, maró hatású anyagok, savak, lúgok), mert ezek az ékszer károsodásához vezethetnek. Ezekben az ékszerekben elhelyezett kövekre a vállalkozásgaranciát nem vállal.

Miért feketedik az ezüstékszer?

- Elsősorban a szmog felel a befeketedésért, amelyet a kipufogógázokból a levegőbe kerülő kén okoz.

- A gyógyvizek, termálvizek, szauna sem kedveznek az ezüstnek. Érdemes levenni ilyen esetekben, és csak a fürdőhasználat után felvenni.

- A kozmetikai, testápolási cikkek gyakran tartalmaznak olyan adalékot (pl. kén, szén stb.), ami az ezüst felületén elszíneződést okoz.

- A nagyhatású, erős vegyszerek mellékhatása is lehet maró hatású (pl.: Ultra Derm stb. )

- Bőrünk izzadsága is lehet az oka az elszíneződésnek. Jellemzően savas kémhatású az izzadság, amely minden ember esetében más összetételű. Sok oka lehet az összetételnek, pl.: gyógyszer mellékhatása, hormonális eltérés, bármilyen szintetikus anyag használata, vagy ásványi anyag túlzott fogyasztása stb.

3. Tenyésztett édesvízi gyöngy

A tenyésztett édesvízi gyöngyök arról kapták a nevüket, hogy édesvízi tóban vagy tófarmokon tenyésztik őket. Legfőbb tenyésztők az USA és Kína. Általában 2-7 év alatt érik el a kívánt méretet. A szín és az alak enyhe eltérése az egyéniségük és a természetes előfordulásuk jele. Hogyan kell gondozni a gyöngyöt? Viseljük gyakran! A gyöngyök szeretik a nedves környezetet, ezért viselésük megakadályozza, hogy kiszáradjanak. Minden használat után törölje le a felgyülemlett olajat vagy más anyagokat a gyöngyről olyan anyaggal, amely puha és nem dörzsöl! Soha ne tisztítsa a gyöngyöt gőzzel, mert az károsíthatja a felületet! Ha a gyöngyszemen látható folt van, törölje le puha ruhával, amelyet langyos víz és enyhe szappankeverékébe merített! Ne merítse vízbe a gyöngyöt, mert a gyöngyhöz esetlegesen kapcsolódó anyagok miatt nem biztos, hogy jól reagál az oldatra! Alaposan szárítsa mega gyöngyöt a tisztítás után! Sima, bélelt helyen tárolja, hogy ne karcolódjon a gyöngy puha felülete!

4. Tárolás

Tárolás szempontjából ideális, ha ékszereinket olyan ékszertartóban tároljuk, amelynek több puha béléssel ellátott rekesze van. Az ékszereket egymástól elkülönítve kell tartani, hogy ne karcolják össze egymást.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő jogainak érvényesítését.

 

Forgalmazó:

Silver Store Kft. 1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7. fszt. 10.

Szabó Attila

Tel.: +36 70 388 87 85

E-mail:apacssilverweb@gmail.com